रु धातुरूपाणि - रु॑ शब्दे - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अरवीत् / अरवीद् / अरौत् / अरौद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अरुवीताम् / अरुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अरुवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अरवीः / अरौः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अरुवीतम् / अरुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अरुवीत / अरुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अरवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अरुवीव / अरुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अरुवीम / अरुम