रुध् धातुरूपाणि - रु॒धिँ॒॑र् आवरणे - रुधादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अरुणत् / अरुणद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अरुन्धाम् / अरुन्द्धाम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अरुन्धन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अरुणः / अरुणत् / अरुणद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अरुन्धम् / अरुन्द्धम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अरुन्ध / अरुन्द्ध
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अरुणधम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अरुन्ध्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अरुन्ध्म