रञ्ज् धातुरूपाणि - र॒ञ्जँ॒॑ रागे मित् १९४० - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अरजत् / अरजद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अरजताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अरजन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अरजः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अरजतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अरजत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अरजम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अरजाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अरजाम


अन्याः