रञ्ज् धातुरूपाणि - र॒ञ्जँ॒॑ रागे मित् १९४० - दिवादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अरज्यत् / अरज्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अरज्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अरज्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अरज्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अरज्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अरज्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अरज्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अरज्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अरज्याम


अन्याः