युज् धातुरूपाणि - यु॑जँ॑ संयमने - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
योजयेत् / योजयेद् / योजेत् / योजेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
योजयेताम् / योजेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
योजयेयुः / योजेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
योजयेः / योजेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
योजयेतम् / योजेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
योजयेत / योजेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
योजयेयम् / योजेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
योजयेव / योजेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
योजयेम / योजेम


अन्याः