युज् धातुरूपाणि - यु॑जँ॑ संयमने - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अयोजयत् / अयोजयद् / अयोजत् / अयोजद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अयोजयताम् / अयोजताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अयोजयन् / अयोजन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अयोजयः / अयोजः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अयोजयतम् / अयोजतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अयोजयत / अयोजत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अयोजयम् / अयोजम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अयोजयाव / अयोजाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अयोजयाम / अयोजाम


अन्याः