यस् धातुरूपाणि - य॑सुँ॑ प्रयत्ने - दिवादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अयस्यत् / अयस्यद् / अयसत् / अयसद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अयस्यताम् / अयसताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अयस्यन् / अयसन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अयस्यः / अयसः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अयस्यतम् / अयसतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अयस्यत / अयसत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अयस्यम् / अयसम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अयस्याव / अयसाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अयस्याम / अयसाम