यम् धातुरूपाणि - य॒मँ॑ उपरमे यमोऽपरिवेषणे न मित् १९५३ - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अयच्छत् / अयच्छद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अयच्छताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अयच्छन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अयच्छः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अयच्छतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अयच्छत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अयच्छम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अयच्छाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अयच्छाम


अन्याः