यन्त्र् धातुरूपाणि - य॑त्रिँ॑ सङ्कोचने - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अयन्त्रयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अयन्त्रयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अयन्त्रयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अयन्त्रयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अयन्त्रयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अयन्त्रयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अयन्त्रयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अयन्त्रयाम