यत् धातुरूपाणि - य॑तीँ॒ प्रयत्ने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
यतते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
यतेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
यतन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
यतसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
यतेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
यतध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
यते
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
यतावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
यतामहे
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
यतिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
यतितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
यतितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
यतितासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
यतितासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
यतिताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
यतिताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
यतितास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
यतितास्महे
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
यतिष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
यतिष्येते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
यतिष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
यतिष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
यतिष्येथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
यतिष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
यतिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
यतिष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
यतिष्यामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
यतताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
यतेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
यतन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
यतस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
यतेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
यतध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
यतै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
यतावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
यतामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अयतत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अयतेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अयतन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अयतथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अयतेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अयतध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अयते
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अयतावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अयतामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
यतेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
यतेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
यतेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
यतेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
यतेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
यतेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
यतेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
यतेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
यतेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
यतिषीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
यतिषीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
यतिषीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
यतिषीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
यतिषीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
यतिषीध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
यतिषीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
यतिषीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
यतिषीमहि
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अयतिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अयतिष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अयतिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अयतिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अयतिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अयतिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अयतिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अयतिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अयतिष्यामहि
 


अन्याः