यत् धातुरूपाणि - य॑तीँ॒ प्रयत्ने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
यतताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
यतेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
यतन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
यतस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
यतेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
यतध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
यतै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
यतावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
यतामहै


अन्याः