मृज् धातुरूपाणि - मृ॑जूँ॑ मृजूँश् शुद्धौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लृट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी वेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मार्जिष्यति / मार्क्ष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मार्जिष्यतः / मार्क्ष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मार्जिष्यन्ति / मार्क्ष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मार्जिष्यसि / मार्क्ष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मार्जिष्यथः / मार्क्ष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मार्जिष्यथ / मार्क्ष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मार्जिष्यामि / मार्क्ष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मार्जिष्यावः / मार्क्ष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मार्जिष्यामः / मार्क्ष्यामः


अन्याः