मृज् धातुरूपाणि - मृ॑जूँ॑ मृजूँश् शुद्धौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी वेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मार्जिता / मार्ष्टा
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मार्जितारौ / मार्ष्टारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मार्जितारः / मार्ष्टारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मार्जितासि / मार्ष्टासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मार्जितास्थः / मार्ष्टास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मार्जितास्थ / मार्ष्टास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मार्जितास्मि / मार्ष्टास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मार्जितास्वः / मार्ष्टास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मार्जितास्मः / मार्ष्टास्मः


अन्याः