मुद् धातुरूपाणि - मु॑दँ॑ संसर्गे - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोदयते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोदयेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोदयन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोदयसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोदयेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोदयध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोदये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोदयावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोदयामहे
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोदयिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोदयितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोदयितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोदयितासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोदयितासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोदयिताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोदयिताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोदयितास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोदयितास्महे
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोदयिष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोदयिष्येते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोदयिष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोदयिष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोदयिष्येथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोदयिष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोदयिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोदयिष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोदयिष्यामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोदयताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोदयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोदयन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोदयस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोदयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोदयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोदयै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोदयावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोदयामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमोदयत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमोदयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमोदयन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमोदयथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमोदयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमोदयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमोदये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमोदयावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमोदयामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोदयेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोदयेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोदयेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोदयेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोदयेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोदयेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोदयेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोदयेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोदयेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोदयिषीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोदयिषीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोदयिषीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोदयिषीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोदयिषीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोदयिषीध्वम् / मोदयिषीढ्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोदयिषीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोदयिषीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोद्यिषीमहि
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमोदयिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमोदयिष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमोदयिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमोदयिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमोदयिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमोदयिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमोदयिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमोदयिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमोदयिष्यामहि
 


अन्याः