मुद् धातुरूपाणि - मु॑दँ॑ संसर्गे - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोदयतात् / मोदयताद् / मोदयतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोदयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोदयन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोदयतात् / मोदयताद् / मोदय
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोदयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोदयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोदयानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोदयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोदयाम