मुद् धातुरूपाणि - मु॑दँ॑ संसर्गे - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोदयताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोदयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोदयन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोदयस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोदयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोदयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोदयै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोदयावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोदयामहै


अन्याः