मुद् धातुरूपाणि - मु॑दँ॑ संसर्गे - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमोदयत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमोदयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमोदयन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमोदयथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमोदयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमोदयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमोदये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमोदयावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमोदयामहि


अन्याः