मुच् धातुरूपाणि - मु॑चँ॑ प्रमोचने मोदने च प्रमोचनमोदनयोः - चुरादिः


संयुक्तम्
 
 
कर्तरि प्रयोगः - परस्मै पदम्
 
 
कर्तरि प्रयोगः - आत्मने पदम्
 
 

अन्याः