मस्ज् धातुरूपाणि - टुम॒स्जोँ॑ शुद्धौ - तुदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमज्जत् / अमज्जद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमज्जताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमज्जन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमज्जः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमज्जतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमज्जत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमज्जम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमज्जाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमज्जाम