मन्थ् धातुरूपाणि - म॑न्थँ॑ विलोडने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमन्थिष्यत् / अमन्थिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमन्थिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमन्थिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमन्थिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमन्थिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमन्थिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमन्थिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमन्थिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमन्थिष्याम


अन्याः