मन्ग् धातुरूपाणि - म॑गिँ॑ गत्यर्थः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मङ्गति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मङ्गतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मङ्गन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मङ्गसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मङ्गथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मङ्गथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मङ्गामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मङ्गावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मङ्गामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मङ्गिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मङ्गितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मङ्गितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मङ्गितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मङ्गितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मङ्गितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मङ्गितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मङ्गितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मङ्गितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मङ्गिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मङ्गिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मङ्गिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मङ्गिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मङ्गिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मङ्गिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मङ्गिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मङ्गिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मङ्गिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मङ्गतात् / मङ्गताद् / मङ्गतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मङ्गताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मङ्गन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मङ्गतात् / मङ्गताद् / मङ्ग
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मङ्गतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मङ्गत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मङ्गानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मङ्गाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मङ्गाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमङ्गत् / अमङ्गद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमङ्गताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमङ्गन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमङ्गः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमङ्गतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमङ्गत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमङ्गम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमङ्गाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमङ्गाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मङ्गेत् / मङ्गेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मङ्गेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मङ्गेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मङ्गेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मङ्गेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मङ्गेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मङ्गेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मङ्गेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मङ्गेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मङ्ग्यात् / मङ्ग्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मङ्ग्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मङ्ग्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मङ्ग्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मङ्ग्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मङ्ग्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मङ्ग्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मङ्ग्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मङ्ग्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमङ्गिष्यत् / अमङ्गिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमङ्गिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमङ्गिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमङ्गिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमङ्गिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमङ्गिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमङ्गिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमङ्गिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमङ्गिष्याम