मन्ग् धातुरूपाणि - म॑गिँ॑ गत्यर्थः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमङ्गत् / अमङ्गद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमङ्गताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमङ्गन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमङ्गः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमङ्गतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमङ्गत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमङ्गम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमङ्गाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमङ्गाम