भ्रम् धातुरूपाणि - भ्र॑मुँ॑ चलने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अभ्राम्यत् / अभ्राम्यद् / अभ्रमत् / अभ्रमद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अभ्राम्यताम् / अभ्रमताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अभ्राम्यन् / अभ्रमन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अभ्राम्यः / अभ्रमः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अभ्राम्यतम् / अभ्रमतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अभ्राम्यत / अभ्रमत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अभ्राम्यम् / अभ्रमम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अभ्राम्याव / अभ्रमाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अभ्राम्याम / अभ्रमाम


अन्याः