भृ धातुरूपाणि - डुभृ॒ञ् धारणपोषणयोः - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अबिभः
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अबिभृताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अबिभरुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अबिभः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अबिभृतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अबिभृत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अबिभरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अबिभृव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अबिभृम


अन्याः