भू धातुरूपाणि - भू॑ सत्तायाम् - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अभवत् / अभवद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अभवताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अभवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अभवः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अभवतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अभवत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अभवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अभवाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अभवाम


अन्याः