भू धातुरूपाणि - भू॑ सत्तायाम् - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
भवति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
भवतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
भवन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
भवसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
भवथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
भवथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
भवामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
भवावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
भवामः


अन्याः