भू धातुरूपाणि - भू॑ प्राप्तौ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अभावयत् / अभावयद् / अभवत् / अभवद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अभावयताम् / अभवताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अभावयन् / अभवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अभावयः / अभवः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अभावयतम् / अभवतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अभावयत / अभवत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अभावयम् / अभवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अभावयाव / अभवाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अभावयाम / अभवाम


अन्याः