भिद् धातुरूपाणि - भि॒दिँ॒॑र् विदारणे - रुधादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अभिनत् / अभिनद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अभिन्ताम् / अभिन्त्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अभिन्दन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अभिनः / अभिनत् / अभिनद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अभिन्तम् / अभिन्त्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अभिन्त / अभिन्त्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अभिनदम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अभिन्द्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अभिन्द्म