भञ्ज् धातुरूपाणि - भ॒ञ्जोँ॑ आमर्दने - रुधादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अभनक् / अभनग्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अभङ्क्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अभञ्जन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अभनक् / अभनग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अभङ्क्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अभङ्क्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अभनजम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अभञ्ज्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अभञ्ज्म