बन्ध् धातुरूपाणि - ब॒न्धँ॑ बन्धने - क्र्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अबध्नात् / अबध्नाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अबध्नीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अबध्नन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अबध्नाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अबध्नीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अबध्नीत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अबध्नाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अबध्नीव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अबध्नीम


अन्याः