बन्ध् धातुरूपाणि - ब॑न्धँ॑ संयमने इति चान्द्राः - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अबन्धयत् / अबन्धयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अबन्धयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अबन्धयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अबन्धयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अबन्धयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अबन्धयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अबन्धयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अबन्धयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अबन्धयाम


अन्याः