पृथ् धातुरूपाणि - पृ॑थँ॑ प्रक्षेपे - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अपर्थयत् / अपर्थयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अपर्थयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अपर्थयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अपर्थयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अपर्थयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अपर्थयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अपर्थयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अपर्थयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अपर्थयाम