पिन्ज् धातुरूपाणि - पि॑जिँ॒ वर्णे सम्पर्चन इत्येके उभयन्नेत्यन्ये अवयव इत्यपरे अव्यक्ते शब्द इतीतरे - अदादिः


आत्मनेपदी सेट् धातुःअन्याः