पा धातुरूपाणि - पा॒ पाने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अपिबत् / अपिबद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अपिबताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अपिबन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अपिबः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अपिबतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अपिबत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अपिबम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अपिबाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अपिबाम


अन्याः