पन् धातुरूपाणि - प॑नँ॒ च व्यवहारे स्तुतौ च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
पनायते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
पनायेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
पनायन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
पनायसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
पनायेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
पनायध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
पनाये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
पनायावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
पनायामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
पनायताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
पनायेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
पनायन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
पनायस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
पनायेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
पनायध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
पनायै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
पनायावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
पनायामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अपनायत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अपनायेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अपनायन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अपनायथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अपनायेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अपनायध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अपनाये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अपनायावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अपनायामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
पनायेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
पनायेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
पनायेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
पनायेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
पनायेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
पनायेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
पनायेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
पनायेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
पनायेमहि