पठ् धातुरूपाणि - प॑ठँ॑ व्यक्तायां वाचि - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अपठत् / अपठद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अपठताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अपठन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अपठः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अपठतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अपठत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अपठम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अपठाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अपठाम