पच् धातुरूपाणि - डुप॒चँ॒॑ष् पाके - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अपचत् / अपचद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अपचताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अपचन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अपचः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अपचतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अपचत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अपचम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अपचाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अपचाम