ध्मा धातुरूपाणि - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयोः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
धमति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
धमतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
धमन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
धमसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
धमथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
धमथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
धमामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
धमावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
धमामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ध्माता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ध्मातारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ध्मातारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ध्मातासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ध्मातास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ध्मातास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ध्मातास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ध्मातास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ध्मातास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ध्मास्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ध्मास्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ध्मास्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ध्मास्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ध्मास्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ध्मास्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ध्मास्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ध्मास्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ध्मास्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
धमतात् / धमताद् / धमतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
धमताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
धमन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
धमतात् / धमताद् / धम
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
धमतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
धमत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
धमानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
धमाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
धमाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अधमत् / अधमद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अधमताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अधमन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अधमः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अधमतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अधमत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अधमम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अधमाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अधमाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
धमेत् / धमेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
धमेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
धमेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
धमेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
धमेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
धमेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
धमेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
धमेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
धमेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ध्मायात् / ध्मायाद् / ध्मेयात् / ध्मेयाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ध्मायास्ताम् / ध्मेयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ध्मायासुः / ध्मेयासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ध्मायाः / ध्मेयाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ध्मायास्तम् / ध्मेयास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ध्मायास्त / ध्मेयास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ध्मायासम् / ध्मेयासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ध्मायास्व / ध्मेयास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ध्मायास्म / ध्मेयास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अध्मास्यत् / अध्मास्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अध्मास्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अध्मास्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अध्मास्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अध्मास्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अध्मास्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अध्मास्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अध्मास्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अध्मास्याम