ध्मा धातुरूपाणि - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयोः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
धमतात् / धमताद् / धमतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
धमताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
धमन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
धमतात् / धमताद् / धम
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
धमतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
धमत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
धमानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
धमाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
धमाम