ध्मा धातुरूपाणि - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयोः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
धमति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
धमतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
धमन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
धमसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
धमथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
धमथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
धमामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
धमावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
धमामः