ध्मा धातुरूपाणि - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयोः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अधमत् / अधमद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अधमताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अधमन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अधमः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अधमतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अधमत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अधमम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अधमाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अधमाम