धूप् धातुरूपाणि - धू॑पँ॑ भाषार्थः - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अधूपयत् / अधूपयद् / अधूपत् / अधूपद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अधूपयताम् / अधूपताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अधूपयन् / अधूपन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अधूपयः / अधूपः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अधूपयतम् / अधूपतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अधूपयत / अधूपत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अधूपयम् / अधूपम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अधूपयाव / अधूपाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अधूपयाम / अधूपाम


अन्याः