धा धातुरूपाणि - डुधा॒ञ् धारणपोषणयोः दान इत्यप्येके - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदधात् / अदधाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदत्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदधुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदधाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदत्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदत्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदधाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदध्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदध्म