धन् धातुरूपाणि - ध॑नँ॑ धान्ये - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दधन्यात् / दधन्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दधन्याताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दधन्युः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दधन्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दधन्यातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दधन्यात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दधन्याम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दधन्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दधन्याम