दुह् धातुरूपाणि - दु॑हिँ॑र् अर्दने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदोहत् / अदोहद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदोहताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदोहन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदोहः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदोहतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदोहत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदोहम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदोहाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदोहाम


अन्याः