दिश् धातुरूपाणि - दि॒शँ॒॑ अतिसर्जने - तुदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदिशत् / अदिशद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदिशताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदिशन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदिशः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदिशतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदिशत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदिशम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदिशाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदिशाम