दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विशरणे मित् इति भोजः १९२९ - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दलति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दलतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दलन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दलसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दलथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दलथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दलामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दलावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दलामः


अन्याः