दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयति / दलति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयतः / दलतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्ति / दलन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयसि / दलसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयथः / दलथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयथ / दलथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयामि / दलामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयावः / दलावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयामः / दलामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयतात् / दालयताद् / दालयतु / दलतात् / दलताद् / दलतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयताम् / दलताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्तु / दलन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयतात् / दालयताद् / दालय / दलतात् / दलताद् / दल
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयतम् / दलतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयत / दलत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयानि / दलानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयाव / दलाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयाम / दलाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदालयत् / अदालयद् / अदलत् / अदलद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदालयताम् / अदलताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदालयन् / अदलन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदालयः / अदलः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदालयतम् / अदलतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदालयत / अदलत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदालयम् / अदलम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदालयाव / अदलाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदालयाम / अदलाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयेत् / दालयेद् / दलेत् / दलेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेताम् / दलेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयेयुः / दलेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयेः / दलेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेतम् / दलेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयेत / दलेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयेयम् / दलेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयेव / दलेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयेम / दलेम
 


अन्याः