दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयते / दलते / दलयते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेते / दलेते / दलयेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्ते / दलन्ते / दलयन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयसे / दलसे / दलयसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेथे / दलेथे / दलयेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयध्वे / दलध्वे / दलयध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालये / दले / दलये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयावहे / दलावहे / दलयावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयामहे / दलामहे / दलयामहे
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयिता / दलिता / दलयिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयितारौ / दलितारौ / दलयितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयितारः / दलितारः / दलयितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयितासे / दलितासे / दलयितासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयितासाथे / दलितासाथे / दलयितासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयिताध्वे / दलिताध्वे / दलयिताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयिताहे / दलिताहे / दलयिताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयितास्वहे / दलितास्वहे / दलयितास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयितास्महे / दलितास्महे / दलयितास्महे
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयिष्यते / दलिष्यते / दलयिष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयिष्येते / दलिष्येयिते / दलयिष्येयिते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयिष्यन्ते / दलिष्यन्ते / दलयिष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयिष्यसे / दलिष्यसे / दलयिष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयिष्येथे / दलिष्येयिथे / दलयिष्येयिथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयिष्यध्वे / दलिष्यध्वे / दलयिष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयिष्ये / दलिष्ये / दलयिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयिष्यावहे / दलिष्यावहे / दलयिष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयिष्यामहे / दलिष्यामहे / दलयिष्यामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयताम् / दलताम् / दलयताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्ताम् / दलन्ताम् / दलयन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयस्व / दलस्व / दलयस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेथाम् / दलेथाम् / दलयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयध्वम् / दलध्वम् / दलयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयै / दलै / दलयै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयावहै / दलावहै / दलयावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयामहै / दलामहै / दलयामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदालयत / अदलत / अदलयत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदालयेताम् / अदलेताम् / अदलयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदालयन्त / अदलन्त / अदलयन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदालयथाः / अदलथाः / अदलयथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदालयेथाम् / अदलेथाम् / अदलयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदालयध्वम् / अदलध्वम् / अदलयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदालये / अदले / अदलये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदालयावहि / अदलावहि / अदलयावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदालयामहि / अदलामहि / अदलयामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयेत / दलेत / दलयेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेयाताम् / दलेयाताम् / दलयेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयेरन् / दलेरन् / दलयेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयेथाः / दलेथाः / दलयेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेयाथाम् / दलेयाथाम् / दलयेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयेध्वम् / दलेध्वम् / दलयेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयेय / दलेय / दलयेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयेवहि / दलेवहि / दलयेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयेमहि / दलेमहि / दलयेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयिषीष्ट / दलिषीयिषित / दलयिषीयिषित
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयिषीयास्ताम् / दलिषीयिषिषिताम् / दलयिषीयिषिषिताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयिषीरन् / दलिषीरन् / दलयिषीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयिषीष्ठाः / दलिषीयिषिथाः / दलयिषीयिषिथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयिषीयास्थाम् / दलिषीयिषिषिथाम् / दलयिषीयिषिषिथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयिषीध्वम् / दलिषीयिध्वम् / दलयिषीयिध्वम् / दालयिषीढ्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयिषीय / दलिषीय / दलयिषीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयिषीवहि / दलिषीयिवहि / दलयिषीयिवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दाल्यिषीमहि / दलिषीयिमहि / दल्यिषीयिमहि
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदालयिष्यत / अदलिष्यत / अदलयिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदालयिष्येताम् / अदलिष्येयिताम् / अदलयिष्येयिताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदालयिष्यन्त / अदलिष्यन्त / अदलयिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदालयिष्यथाः / अदलिष्यथाः / अदलयिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदालयिष्येथाम् / अदलिष्येयिथाम् / अदलयिष्येयिथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदालयिष्यध्वम् / अदलिष्यध्वम् / अदलयिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदालयिष्ये / अदलिष्ये / अदलयिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदालयिष्यावहि / अदलिष्यावहि / अदलयिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदालयिष्यामहि / अदलिष्यामहि / अदलयिष्यामहि
 


अन्याः