दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयते / दलते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेते / दलेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्ते / दलन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयसे / दलसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेथे / दलेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयध्वे / दलध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालये / दले
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयावहे / दलावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयामहे / दलामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयताम् / दलताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेताम् / दलेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्ताम् / दलन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयस्व / दलस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेथाम् / दलेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयध्वम् / दलध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयै / दलै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयावहै / दलावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयामहै / दलामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदालयत / अदलत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदालयेताम् / अदलेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदालयन्त / अदलन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदालयथाः / अदलथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदालयेथाम् / अदलेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदालयध्वम् / अदलध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदालये / अदले
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदालयावहि / अदलावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदालयामहि / अदलामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयेत / दलेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेयाताम् / दलेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयेरन् / दलेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयेथाः / दलेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेयाथाम् / दलेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयेध्वम् / दलेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयेय / दलेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयेवहि / दलेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयेमहि / दलेमहि
 


अन्याः