दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयेत् / दालयेद् / दलेत् / दलेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेताम् / दलेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयेयुः / दलेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयेः / दलेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेतम् / दलेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयेत / दलेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयेयम् / दलेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयेव / दलेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयेम / दलेम


अन्याः